Stichting Gilde Alkmaar

Gilde Alkmaar is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent o.a. dat giften aan Gilde Alkmaar belastingvoordeel oplevert. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals het publiceren van een aantal gegevens op internet. Op deze pagina vindt u de noodzakelijke gegevens van Gilde Alkmaar.

Algemene gegevens

Telefoonnummer: 06 4297 1326

RSIN/Fiscaal nummer: 803848055

KvK-nummer: 41240744

Bankrekeningnummer: NL10 RABO 0149 9373 34

Website: www.gildealkmaar.nl

E-mail: info@gildealkmaar.nl

Adres: Verdronkenoord 44

Postcode: 1811 BG Alkmaar

Plaats: Alkmaar

anbi-logo

Doel

a. het bemiddelen bij de belangeloze overdracht van de kennis, kunde en ervaring van maatschappelijk betrokken vrijwilligers aan particulieren en non-profitorganisaties die daar behoefte aan hebben;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan 2022

Doelstelling, activiteitenbeschrijving, beoogde resultaten, beschikbare middelen

De Stichting Gilde Alkmaar is een organisatie die bemiddelt bij de belangeloze overdracht van kennis, kunde en ervaring van maatschappelijk betrokken vrijwilligers aan particulieren en non-profitorganisaties. De Stichting is in 1991 opgericht onder de koepelorganisatie Gilde Nederland en één van de ca. 50 Gilden in Nederland. Hoe de missie zich vertaalt in de praktijk is afhankelijk van de ontwikkelingen in de maatschappij en de lokale behoeften. De Gilden willen de maatschappij dienen met activiteiten die andere (vrijwilligers)organisaties om een of andere reden niet invullen. Oorspronkelijk waren binnen de Gilden vooral vrijwilligers actief die door pensionering of om andere redenen niet meer aan het reguliere arbeidsproces deelnamen. Intussen zijn er echter steeds vaker ook jongere vrijwilligers die zich naast hun betaalde baan op projectbasis voor de maatschappij willen inzetten

De stichting zal in het subsidiejaar 2022 actief zijn in de volgende sectoren:

Begeleide stadswandelingen

Jaarlijks verzorgen de stadsgidsen van Gilde Alkmaar ruim 130 groepswandelingen voor ongeveer 2000 deelnemers. Ook voor 2022 worden lagere aantallen verwacht.

De stadswandelingen worden ‘op maat’, gegeven en de gidsen gaan daar heel ver in. Dit onderscheidt de stadswandelingen van Gilde Alkmaar van andere (commerciële) organisaties die actief zijn.

Naast deze groepswandelingen verzorgen de stadsgidsen in de zomermaanden stadswandelingen op vaste dagen en tijden, waaraan iedereen zonder aanmelding kan meedoen.

Het gehanteerde kwaliteitsmetingssysteem geeft veel goede beoordelingen. Dat motiveert om op deze wijze door te gaan.

Begeleide fietstochten

De fietsgidsen van Gilde Alkmaar zullen in 2022 in de periode van april tot en met september ongeveer 20 tochten begeleiden, waaraan in totaal circa 200 gasten deelnemen. In de praktijk is gebleken dat de fietstochten niet alleen een recreatieve en culturele, maar ook een sociale functie hebben. De deelnemers zien hun netwerk vergroot en er ontstaan nogal eens blijvende vriendschappen.

Leerlingencoaching Coach4you

Coaches van Gilde Alkmaar begeleiden leerlingen die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan en van wie te verwachten valt dat zij bij deze overgang problemen ondervinden in de brugklasperiode. De coaches bezoeken de leerlingen thuis in de aanwezigheid van ouders of verzorgers. Het aantal coaches bedraagt voor het komende jaar ongeveer 15.

Taal- en integratieproject SamenSpraak

Bij deze al sinds 2004 bestaande activiteit worden Nederlandse vrijwilligers gekoppeld aan anderstaligen om hen te helpen de Nederlandse taal in de praktijk te oefenen. Deze taalhulp levert een bijdrage aan het inburgeringstraject en helpt hen om sneller en beter te integreren in de maatschappij. Sinds 2015 wordt de ondersteuning van taalprojecten gekanaliseerd door het Taalhuis. Dit is een samenwerkingsverband van het Bondgenootschap voor Geletterdheid Kennemerwaard en de Stichting Lezen&Schrijven. Het Taalhuis heeft een loket- en doorverwijsfunctie en biedt ondersteuning in natura aan de aanbieders.

Beschikbare middelen

Om alle activiteiten goed te kunnen coördineren heeft Gilde Alkmaar de beschikking over gehuurde kantoorruimte in Sociëteit De Eenhoorn aan het Verdronkenoord. De huur van de locatie in het wijkcentrum Wijkwaard te Alkmaar is per 31 december 2020 beëindigd.

De gemeente Alkmaar stelde jaarlijks subsidie beschikbaar voor de algemene kosten van de stichting, zoals huisvesting, kantoorkosten, vrijwilligerskosten, communicatiekosten en overige organisatiekosten. Deze subsidie wordt jaarlijks afgebouwd.

Tot en met het schooljaar 2015/2016 zijn de kosten voor het onderdeel Coach4you gedekt uit door de gemeente Alkmaar verstrekte waarderingssubsidies. De kosten van af het schooljaar 2016/2017 zijn gefinancierd uit onderbesteding van voorgaande jaren en uit de lopende algemene exploitatie van Gilde Alkmaar. Vanaf het schooljaar 2017/2018 wordt geen afzonderlijke subsidie voor dit onderdeel aangevraagd. De kosten worden gedekt door de opbrengsten van de wandelactiviteiten en eventuele tekorten (voorlopig) uit de Algemene Reserve.

De kosten van het taal- en integratieproject SamenSpraak worden voorlopig gefinancierd uit de onderbesteding van de door de gemeente beschikbaar gestelde subsidie voor het project laaggeletterden. Die subsidie is destijds verstrekt aan Humanitas Noord-Kennemerland. Gilde Alkmaar werkte samen met deze organisatie. Verder werd door het Taalhuis voor het jaar 2020 subsidie verstrekt van € 2000. Voor 2022 wordt eenzelfde bijdrage verwacht.

Jaarverslag 2020 en Jaarrekening 2020

Het jaarverslag en jaarrekening 2020 zijn gepubliceerd op de pagina Jaarverslagen.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting Gilde Alkmaar ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

Stadswandelingen

ontzetwandeling-560x400px

Fietstochten

footer-fietstochten

SamenSpraak

twee vrouwen lezen samen in de bibliotheek

Coach4you

coach4you-560x400px

Begin te type en druk enter om te zoeken